Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints

back to Kunisada Home

back to half-length actors thumbnails

 

 

"Anthology of actor portraits past and present" -
Koko haiyuu nigao taizen

part one

last updated:

new information: 02/04/06

 

go to overview
 

 
frontiespiece preface  
 

index pages

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Nakazo I, Nakazo II, Tsuruzo I
roles from top:
sekimori Sekibei, Ono Sadakuro, Kawahori Yasushi (?)

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1651

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Denkuro III, Denkuro IV, Denkuro V
roles from top:
yakko Tanzen, Abe Yasuna,  Kyogen Saruwaka

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1650

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Denkuro I, Denkuro II, Shichisaburo I
roles from top:
Kobayashi no Asahina, Kishida Mitsunari, Asama Tomoe Jinnojo

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1649

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Aizo I, Gannachi I, Kouzo I
roles from top:
xxx Jinnono, Yadohi Kisuke, Mawashi Yasuke

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1652

   
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Sukegoro I, Sukegoro II, Sukegoro III
roles from top:
Kurofune no Chuemon,  Matano no Goro, Ukiyo Tohe

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1653

   
 

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Ichimura Uzaemon IX, Uzaemon XII, Uzaemon XIII
roles from top:
Kan Shinkami (?), Sakuramaru, Daiku no Rokuzo

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1655

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichimura Sekenojiyo I, Uzaemon VIII, Uzaemon X
roles from top:
Saigyo hoshi, xxx Saemon, Kosho Kumenosuke

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1654

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Bando Matataro VI, Muraemon I, Sanya V
roles from top:
Raikuni gyo (?), Shibukawa Toma, sendo Choji (?)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1683

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Bando Sanya I, Sanya II, Sanya IV
roles from top:
Tsurigane Yazaemon, Banba no Chuta, Suzume Odori

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1682

 
   

sig: nanajuku sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Azuma Tozo III, Tozo IV, Tozo V
roles from top:
Genzo nyobo Tonami, Kurosuke musume Koman, aisho Konomura

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1736

   
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Bando Mitsugoro IV, Shuka I, Mitsugoro VI
roles from top:
Mashiba Hisayoshi, Kishin Omatsu, Wakana hime

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1657

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Bando Mitsugoro I, Mitsugoro II, Mitsugoro III
roles from top:
hyakusho Chosaku, Otokawa Katsumoto, Shirafuji Genta

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1656

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ogino Isaburo III, Bando Mitsuemon I, Bando Daikichi I
roles from top:
Senzaki Yagoro, Sagisaka Bannai, unread (一文字屋才兵へ)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1684

   
 

sig: nanajuku sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Morita Kanya XI, Morita Kanjiro III, Bando Jiutaro I
roles from top:
Akitsushima Kuniemon, nd, sarumawashi Yojiro

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1659

sig: nanajuku sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Morita Kanya VI, Kanya VIII, Kanya IX
roles from top:
x no Jiro Yushun (?), Sasaki Ganryu,
Watanabe Genjitsuna (?)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1658

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Matsumoto Koshiro VI, Ichikawa Komazo VII, Matsumoto Yonesaburo I
roles from top:
Niki Danjo Saemon Naonori, Tachiba no Taheiji, geishiya Oshiyun

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1720

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Matsumoto Koshiro I, Koshiro IV, Koshiro V
roles from top:
Gongoro Kagemasa, Panzui Chobei, Nagasaki Kageyuzaemon

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1719

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Daikichi I, Daikichi II, Daikichi III
roles from top:
toneri Matsuomaru, Umeojo Fusaharu, koshimoto Fusano

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1748

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Tomijuro I, Noshiho II, Tomijuro II
roles from top:
shirabyoshi Hanako, Kasaya Sankatsu, Yoshioka Ichimisai musume Osono

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1747

 

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Danjuro VII, Danjuro VIII, Kawarazaki Gonjuro I
roles from top:
Benkei, Rokubu, Sukeroku

size: oban
date: 8ic/1862
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1662

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Ichikawa Danjuro IV, Danjuro V, Danjuro VI
roles from top:
Kagekiyo, unread (暫), Tokimune

size: oban
date: 8ic/1862
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1661

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Ichikawa Danjuro I, Danjuro II, Danjuro III
roles from top:
Fuwa, Narukami, Uiro

size: oban
date: 8ic/1862
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1660

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Danzo I, Danzo III, Danzo II
roles from top:
Chiyo, Sawai Matagoro, churo Onoe

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1666

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Danzo IV, Danzo V, Danzo VI
roles from top:
Sato Masakiyo, Shunkan, Kudo Suketsune

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1667

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Dannosuke III, Kuzo III, Dannosuke V
roles from top:
Kamakura Gongoro Kagemasa, Yokokawa Kakuhan, Hakoomaru

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1668

   

sig: kio Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Kuenzo I, Kawarazaki Kunitaro I, Ichikawa Shinnosuke IV
roles from top:
Iwakawa Jirokichi, Minatsuru hime, Sano no Genji Tsunetoshi

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1663

   
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Tosho I, Onoe I, Hirogoro
roles from top:
Honda no Jiro, Shinsetsu haha Misao, Kitahachi

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1670

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Aragoro I, Gentazaemon I, Monzaburo I
roles from top:
Shioya hangan Takasada, Yamana Sozen Mochitoyo, Yamazakiya Yojibee

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1669

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Yaozo Iv, Yaozo V, Yaozo VI
roles from top:
Konjin Chogoro, Nippon Daemon, Shirasaka Rinpei

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1672

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Yaozo I, Yaozo II, Yaozo III
roles from top:
Watanabe Kiso (?) , Sakuramaru, Konoshita Tokichi (?)

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1671

 


TOP
overview  /  Data part 2  /  Data part 3
 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints