Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Kunisada half-lenght actor portraits from 1852
diptychs and triptychs

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information, better files: 09/02/05

 

Do you have more informations? Please send them to: horstgraebner@kunisada.de

 

Diptychs

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjūrō V, Onoe Kikujirō II, Bandō Shūka I
role: from left: Tsurifune-no Tobe, Naniwa-geiko Issun-no Otoku and Okaji
play: Shinzo Tsurifune kidan
 

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher:
Iseya Kanekichi
carver: ?
ref.: N5

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Sawamura Yoshijirō I, Ichikawa Danjūrō VIII
role: Kuzunoha kitsune, Abe no Yasuna, Abe no Seimei
play: Ashiya dauman ochi kagami
 

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher:
Kogaya Katsugoro
carver: ?
ref.: N5,N12

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

role: nyōbō Sagami, Kumagai Jiro (Naozane)

play: Ichinotani Futaba Gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kiya Sojiro

carver: ?
ref.: N1, N5, ritsu 100-4885, 100-4884

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Kumagai Naozane, taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date: rat 10
publisher: Takadaya

carver: ?
ref.: L1,p64, ritsu 100-4797,100-4798

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Danzō VI or Ichikawa Kuzō II, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Fuki Taro, Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Yamamotoya Heikichi

carver: ?
ref.: N2, ritsu 006-0697, 006-0698

signature: Toyokuni ga

actors:  Bandō Takesaburō I, Onoe Baikō IV

role: Hayano Kanpei, koshimoto Okaru

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.:

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 7
publisher:
?
carver: ?
ref.: ritsu 006-0267, 006-0268

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Bandō Hikosaburō IV, Bandō Takesaburō I

role: Urahashi Yasosuke, keisei Omura joro, unread, Marikawa Shizuma

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ibaya Sensaburo

carver: ?
ref.: ritsu 101-0883,101-0884

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Kodanji IV, Bandō Takesaburō I, Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baikō IV

role: Marikawa Shizuma, Akamatsu Shigetamaru, Hakata Omura joro, unread

play: Otogi banashi Hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

carver: Hori Shoji
ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Tagoto hime no henshin, Jiraya no henshin

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Wakasaya Yoichi

carver: ?
ref.: ritsu 101-1239,101-1240

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I

role: yaoya Hanbei, Katsumi no Ochiyo

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal:
Mera, Watanabe
date: rat 7
publisher: Mikawaya Tetsugoro

carver: ?
ref.: N2, ritsu 100-9381, 100-9382

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Musashibo Benkei, Togashi Saemon Masahiro

play: Kanjincho

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ebisuya Shōshichi

carver: ?
ref.: L8, ritsu 100-2782, 100-2781

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Musashibo Benkei, Togashi Saemon

play: Kanjincho

size: ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 9
publisher: Ibaya Sensaburo

carver: ?
ref.: ritsu 006-3028, 006-3029

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

role: Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 5
publisher: Fusioka Keisuke

carver: Hori Mino
ref.: N5, ritsu 006-0523, 006-0522

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

role: Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon

play: Ise Ondo Koi no netabana

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.: left L1,p49, ritsu 101-3799, 101-3798

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Asao Okuyama III, Ichikawa Komazō VII, Iwai Kumesaburō III

role: Fukuoka Mitsugi, nakai Manno, Aitamaya Kitaroku, Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
publisher: Sawaya Kokichi

carver: ?
ref.: N85, ritsu 101-3808, 101-3809

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

role: Nuregami Chogoro, xx Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Sumiyoshiya Masagoro

carver: ?
ref.: ritsu 101-2024,101-2025

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Kodanji IV and Ichikawa Danjūrō VIII

role: Nikki Danjo Naonori, Arajishi Otokonosuke

play: Meiboku Sendai hagi

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamaguchiya Tobei

carver: ?
ref.: N3 and N59

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: ?

carver: ?
ref.: N80

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzō III
role: Ogata Jiraiya, Takasago Yurinosuke and Tozoku Yashagoro
play: Jiraiya goketsu Monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher:
Wakasaya Yoichi
carver: ?
ref.:
N5

signature: Toyokuni ga
actor: Onoe Kikujirō II, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
role: ?
play: ?

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Mikawaya Tetsugoro

carver: ?
ref.: center N2, N86

signature: Toyokuni ga
actor: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V
role: xx Jiraya, unread, Enma no Oniroku
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
Publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.: left N2, center ritsu-006-4195, right: N2

signature: Toyokuni ga
actor:  Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
role: mukan taifu Atsumori, Kumagai Jiro Naozane
play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
Publisher: Sumiyoshiya Masagoro

carver: ?
ref.: ritsu-006-4167ff

signature: Toyokuni ga
actor: chikawa Kuensaburo, Hatagaya Shichiemon I, Ichikawa Komazō VII, Ichikawa Enzō I, Naritaya Sobee II, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Hirogorō I, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjūrō VIII, unknown
role: Minamoto no Yoshitsune, e.a., Musashibo Benkei. e.a., Togashi Saemon e.a.
play: Kanjincho

size: ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 9
Publisher: Sanoya Kihei

carver: ?
ref.: ritsu
100-2841,100-2842,100-2843

signature: Toyokuni ga
actor: Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII
role: Dayu musume Osan, Sansho Dayu, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher: Kazusaya Iwakichi

carver: ?
ref.: ritsu 100-6727,100-6728,100-6729

signature: Toyokuni ga
actor: Onoe Kikujirō II, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
role: Mondo tsuma Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
Publisher: Iseya Kanekichi

carver: ?
ref.: ritsu 101-4038,101-4039,101-4040

signature: Toyokuni ga
actor: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III, Arashi Rikan III
role: Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon, ryorinin Kisuke
play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher:
Iseya Chusuke

carver: ?
ref.: N43

top
half-length actor portraits thumbnails
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints